Gyvlon
De benaming calciumsulfaatgebonden gietvloer in plaats van anhydrietvloer is in de Nederlandse en Europese regelgeving gekozen omdat anhydriet slechts een van de bindmiddelen is op basis van calciumsulfaat. 
Bij de uitgeharde vloer is altijd sprake van calciumsulfaat (gips). Raadpleeg de volgende pagina’s voor een overzicht van de verschillende grondstoffen.
Het bindmiddel zoals dat door Gyvlon wordt geproduceerd, bestaat uit een mengsel van RO-anhydriet en synthetisch anhydriet. Om de juiste fijnheid en korrelverdeling te verkrijgen ondergaan de grondstoffen een maalproces voordat ze in een bepaalde samenstelling worden toegepast. 
Dit maalproces is van belang voor eigenschappen als stabiliteit en vloeigedrag. Aan het gemalen anhydriet wordt een combinatie van additieven toegevoegd. 
De specie wordt in een geautomatiseerd mengproces, volgens vastgestelde recepturen geproduceerd. Hierbij wordt het bindmiddel gemengd met water en toeslagmaterialen. Tevens bestaat de mogelijkheid andere vul- en/of hulpstoffen toe te voegen, wat echter normaal gesproken niet noodzakelijk is. 
Het toeslagmateriaal bestaat in vrijwel alle gevallen uit fijn en grof materiaal van natuurlijke herkomst en moet voldoen aan NEN-EN 13139 “Toeslagmaterialen voor mortel” en NEN 3833 “Nederlandse aanvulling op NEN-EN 13139 “. Naast het feit dat het toeslagmateriaal moet voldoen aan deze normen stelt Gyvlon extra of hogere eisen ten aanzien van bijvoorbeeld de korrelgradering en de zuiverheid. Zo moet het toeslagmateriaal aan nauwere bandbreedten voldoen en moet het aandeel organische bestanddelen lager zijn dan in de norm is vastgelegd. 
Om de gewenste korrelopbouw van het toeslagmateriaal te verkrijgen, wordt er door de specieproducenten veelal gebruik gemaakt van een mengsel van twee of drie soorten zand. 
Het aanmaakwater bestaat in veel gevallen uit leidingwater en kan derhalve zonder meer worden toegepast. Wanneer bronwater wordt toegepast, zal dit water moeten voldoen aan NEN-EN 1008 “Aanmaakwater voor beton””. Bovendien moet in dat geval de geschiktheid van het water worden aangetoond.
De sterkte van de calciumsulfaatgebonden gietvloer is aanmerkelijk hoger dan van de traditionele cementgebonden dekvloer. Door fabrieksmatige vervaardiging van de specie is een constante kwaliteit gewaarborgd.
 
De specie is vloeibaar en daardoor eenvoudig te verpompen. De dekvloer is zodoende middels een gietproces aan te brengen. Dit “gieten” levert geen noemenswaardige fysieke belasting (Arbo) op voor de vloerenleggers.
De eigenschappen van de dekvloer moeten zijn afgestemd op het gebruiksdoel en het soort vloersysteem. Een van de eigenschappen die altijd een rol speelt, is de druksterkte in het werk (Cw), geclassificeerd volgens §15.6.2 van CUR-Aanbeveling 107 en ingedeeld volgens tabel 1. Deze bepaalt de draagkracht van de vloer.
 
Kwaliteitsborging
Binnen de Gyvlon organisatie wordt met verschillende marktpartijen gewerkt aan de totstandkoming van kwalitatief hoogwaardige calciumsulfaatgebonden gietvloeren. 
Hieronder wordt aangeven hoe de kwaliteit voor de verschillende fases in het proces wordt geborgd.
 
a. Bindmiddel 
Het door Gyvlon geleverde bindmiddel is sinds april 2000 voorzien van het KOMO-productcertificaat, gebaseerd op BRL 4309 "Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO-productcertificaat voor bindmiddel voor het vervaardigen van calciumsulfaat-gebonden gietvloeren". De eisen aan het interne kwaliteitssysteem, zoals vastgelegd in deze BRL, zijn gebaseerd op NEN-ISO-9002. De producteisen en bepalingsmethoden zijn gebaseerd op CUR-Aanbeveling 107.
 
b. Specie 
In navolging van de bindmiddelproductie is het ook mogelijk om specie voorzien van een KOMO-productcertificaat, op basis van BRL 4308 "Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO-productcertificaat voor een mengsel of specie voor het vervaardigen van calciumsulfaat-gebonden gietvloeren" te verkrijgen. De technische eisen waaraan de geproduceerde specie dient te voldoen zijn, evenals voor de bindmiddelproductie, overgenomen uit CUR-Aanbeveling 107. 
c. Aanbrengen 
De Gyvlon gietvloeren worden aangebracht door een geselecteerd aantal gespecialiseerde vloerenbedrijven, dat garant staat voor een zorgvuldige en juiste uitvoering van de werkzaamheden. Voor de applicatiebedrijven bestaat de mogelijkheid om zich op basis van URL 0705 “Uitvoeringsrichtlijn vervaardiging van calciumsulfaatgebonden gietvloeren” te certificeren (KOMO-procescertificaat).